بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آنبیمه حوادث accidents insurance : بيمه سازمان‌ها

در اين بیمه هر سازمان مي‌تواند كاركنان خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي براي مدت يك سال بیمه نمايد. در اين قرارداد تعهدات اصلي و تبعي عبارتند از فوت، نقص عضو جزئي و كلي دائم، از كارافتادگي، هزينه پزشكي، غرامت روزانه از كارافتادگي در اثر حادثه .
حق‌بیمه در اين بیمهنامه بر اساس طبقه شغلي اكثريت افراد (75% افراد) تعيين مي‌گردد و جهت تامين اين منظور 5 گروه شغلي از كم‌خطرترين تا خطرناك‌ترين شغل تعيين مي‌شود .

بیمه حوادث, بیمه حوادث ایران سفارش آنلاین, بیمه حوادث accidents insurance, محاسبه بیمه حوادث, بیمه حوادث insurance, مزایای بیمه حوادث, بهترین بیمه حوادث, بیمه حوادث چیست, بیمه حوادث چیست و انواع آن